top of page
Forelhogna5.jpg

Redd villreinen er en privat, uavhengig stiftelse som jobber for bevaring av den unike norske villreinstammen. De siste restene av den europeiske fjellreinen lever i Norge, og har nå blitt rødlistet. Som en internasjonal ansvarsart og vårt nasjonaldyr, innehar vi et særlig ansvar for å ivareta villreinens genetiske variasjon, sikre tilstrekkelige leveområder og ha god- og oppdatert kunnskap om villreinens helse.

Stiftelsens hovedfokus er å finansiere og være pådriver for mer forskning på villreinen, for å sikre gode underlag for forvaltning av arten. Redd villreinen mener forvaltningen av norsk villrein må være bygget på en kunnskap om hvilke tiltak som vil være til villreinens beste, og ikke andre hensyn. 

Redd villreinen og CWD

Funn av CWD i Nordfjella og senere på Hardangervidda har avdekket et akutt behov for gode, kunnskapsbaserte forvaltningsbeslutninger. Stiftelsen er kritisk til valg av strategi, og ønsker videre en adaptiv tilnærming i prosessen. Hensikten er å tilføre mer kunnskap til forvaltningen, før tiltak settes inn i bekjempelse av CWD. Virkemidlene som tas i bruk må sees på i en helhetlig- og langsiktig forvaltning av villreinen, og det må være en forutsetning at bivirkningene som tiltakene påfører villreinen må evalueres fortløpende som hensiktsmessige.

bottom of page